Holst Entreprenad AB

Konstgräsplan, Harvestad

Harvestad Utbyggnad av 2 stycken konstgräsplaner uppbyggda enligt rekommendationer av Svenska fotbollsförbundet. Samt anläggande av parkeringsyta och en anslutande GC-väg till anläggningen. Bilder

Galjen i Gränna

Galjen i Gränna Objektet är en brorenovering på E4 åt trafikverket. Bilder

Kanalgatan, Jönköping

Kanalgatan Objektet omfattar nybyggnad av gata, breddning av befintlig gata, nybyggnad av 2 stycken broar samt en VA-anläggning med pumpstationer, tryckavloppsledningar och vattenledningar. Bilder

Idrottshuset, Jönköping

Idrottshuset På objekt Idrottshuset innefattar arbetet Spont, grundläggning samt finplaneringsarbete för en ny idrottshall i Jönköping. Bilder

Aspö, Skövde

Aspö

Aspö Objektet avser nybyggnad av en cirkulationsplats med anslutande gator och GC-vägar samt en GC-bro över Vadsbovägen. I objektet ingår även utförande av ny belysningsanläggning och busshållplatser. Vadsbovägen är ett av Skövdes större trafikstråk. Bilder

Bissgården, Skövde

Bissgården Bissgården består av utbyggnad av vatten och avlopp samt nyproduktion av gator för 38 stycken nya villatomter. Bilder

Bro över Högvadsån i Lia

Bro över Högvadsån i Lia Bron har platsgjutna landfästen av betong med en tvärspänd limträöverbyggnad och håller för tung trafik. Den gamla bron är kvar som gång och cykelbro. Vi har grävt ner ledningar och justerat med ny beläggning. Bilder

GC väg Rörvik

GC väg Rörvik Nybyggnation av gång och cykelväg samt bro i Rörvik. Beställare: Trafikverket Bilder default default